صفحات دیگه جلوه ای تازه و کم هزینه در دکوراسیون داخلی آشپزخانه – دکوراسیون داخلی دکوبوم

جلوه ای تازه و کم هزینه در دکوراسیون داخلی آشپزخانه

خانه تان قدﯾمی ساز است و آشپزخانه تان رنگی از کھنگی به خود گرفته؟ با

۵ راھکار ساده، سریع و ارزان قيمت می توانيد ظاھری جدﯾد به آن ببخشيد.

 1: دستگيره ھا قدﯾمی شده؟ در آشپزخانه ھا معمولا تعداد کابينت ھا، کمدھا

و کشوھا زﯾاد است. شما می توانيد با پرداخت ھزﯾنه ای نه چندان زﯾاد، تمام

دستگيره ھای آشپزخانه را عوض کنيد؛ البته ﯾک شرط دارد و آن اﯾنکه

کابينت ھای شما نباﯾد خيلی رنگ و رورفته باشند؛ وگرنه مجبورﯾد اول، آنھا را

رنگی بزنيد و بعدش سری به بازار بزنيد و دستگيره ھای مناسبی از ھر

جنس و رنگی که به آنھا می آﯾد، تھيه و نصب کنيد. با عمل کردن به ھمين

توصيه ساده می توانيد جلوه ای تازه به آشپزخانه تان ببخشيد.

۲: آشپزخانه تان کم نور است؟ نور زﯾباﯾی خاصی به ھر فضاﯾی می بخشد. اگر آشپزخانه تان نورگير نيست ﯾا نورش کم است می توانيد منابع نور را در اطراف آن گسترش دھيد؛ مثلا اگر آشپزخانه تان بزرگ است و ميز صبحانه تان را در گوش های از آن قرار داده اﯾد، لوستری کوچک بالای آن بياوﯾزﯾد. حتی می توانيد از وساﯾل تزﯾينی نوردھنده نيز استفاده کنيد. ھمه چيز به سليقه خود شما بستگی دارد. نگاھی به اندازه و ترکيب آشپزخانه تان بيندازﯾد و بعد راھی چند لوسترفروشی شوﯾد و آنچه مناسب است، تھيه کنيد.

۳: پرده ھا دلگيرند؟ اگر احساس می کنيد فضای آشپزخانه تان دلگير و ﯾکنواخت شده، پرده ھا را عوض کنيد. می توانيد برحسب رنگ کاشی ھا و کابينت ھا ﯾتان پرده ھای روشن ساده ﯾا گلدار بخرﯾد اما ترجيحا پارچه ای انتخاب کنيد که خيلی ضخيم و تيره نباشد تا نور را از خود عبور داده و فضا را روشن کند.

۴: از رنگ دﯾوارھا خوشتان نمی آﯾد؟ اگر رنگ دﯾوارھا ﯾا کف آشپزخانه براﯾتان خسته کننده شده است، با ﯾک کارشناس مشورت کرده و رنگی زﯾبا برای دﯾوارھا انتخاب کنيد. ترجيحا رنگی شاد و سرزنده انتخاب کنيد تا شما را از افسردگی نجات دھد. اگر کابينت ھای آشپزخانه تان فلزی است، می توانيد رنگی ھماھنگ با آن انتخاب کرده و به کابينت ھا جلوه ای تازه ببخشيد. در مورد کف آشپزخانه نيز می توانيد با کمی ھزﯾنه کف پوش آشپزخانه را تغيير دھيد.

۵: چيدمان تکراری شده؟ اگر توانش را دارﯾد که بيشتر ھزﯾنه کنيد، می توانيد چند وسيله برقی جدﯾد و مدرن بخرﯾد و آنھا را جای وساﯾل قبلی که در معرض دﯾد بودند، قرار دھيد. حتی می توانيد ﯾک بوفه شيشه ای تھيه کنيد و چند ظرف کرﯾستالی درون آن بگذارﯾد. گلدان روی ميزتان را عوض کنيد و اگر تا به حال درون آن گل ھای مصنوعی بوده، نوع دﯾگری گل تھيه کرده و درونش بگذارﯾد. اگر دستگيره، پيشبند و حوله را در کنار آشپزخانه می آوﯾختيد، می توانيد آنھا را درون کشو بگذارﯾد ﯾا جای آن را عوض کنيد ﯾا سری جدﯾدی با رنگی جدﯾد بخرﯾد و آنھا را جاﯾگزﯾن کنيد.

تحریریه دکوبوم

منبع : روزنامه سلامت

هیچ نظر

نظر خود را به اشتراک بگذارید

10 بازدید