صفحات دیگه پنجره ای رویایی در دکوراسیون داخلی منزل شما – دکوراسیون داخلی دکوبوم

پنجره ای رویایی در دکوراسیون داخلی منزل شما

فنگ شویی در مورد چشم انداز پنجره ھا چه می گوید؟

یک چشم انداز خوب، نه تنھا ارزش خانه را با می برد، بلکه انرژی مثبت را برای ورود به منزل ایجاد می کند، با این وجود اگر منزل شما چشم انداز خوبی ندارد، راه کارھای زیادی برای کمک به شما وجود دارد. پنجره ھا به عنوان چشمان خانه در نظر گرفته می شوند. اصل فنگ شویی می گوید که یک پنجره باید به بھبود چشم انداز خانه کمک کند. شما می توانيد با خرید یک کيت شيشه ھای رنگی، چشم انداز شخصی خود را خلق کنيد. چشم انداز ساختمان ھای زشت یا یک باغ در ھم ریخته، می تواند باعث غم شود. بنابراین برای خنثی کردن این اثر، باید به پنجره ھا و محيط اطراف آنھا توجه زیادی کنيد. با استفاده از پرده ھای جذابی که چندان ھم گران نباشند و کمی خلاقيت، می توانيد تاثير فوق العاده ای بيافرینيد. پرده ھا و رنگ آنھا می توانند توجه را از چشم انداز بيرون به سمت خود جلب کنند. سنت چينی می گوید که پنجره ھای شما احتياج به رنگ ھای تيره دارند، گرچه ممکن است باعث بروز مشکلات روحی برای خانم ھای خانه شود، از سویی دیگر پنجره ھای جنوبی نياز به چندین آویز دارند، در غير این صورت مشاجرات خانوادگی جزیی از ویژگی ھای خانه می شود، زیرا جنوب تحت نفوذ عنصر آتش است و اگر مقدار زیادی عنصر آتش از طریق پنجره وارد اتاق شود، می تواند اشيا را گرم تر کند. به یاد داشته باشيد که پرده ھای توری، کرکره و دیگر اشکال پوشش پنجره، ضروری ھستند؛ چرا که به طور اطمينان شما دوست ندارید غریبه ھا از زندگی خصوصی شما مطلع شوند. از دیگر مواردی که باید به آن اشاره کرد، این است که باید مراقب پشت دری ھای کرکره ای بود، زیرا این احتمال وجود دارد که چوب ھای کرکره، تيرھای مخفی مضر توليد کند. اگر متوجه شدید که تيرھای مخفی از طریق پنجره ھا، چشم انداز گوشه ھا، تيرھای چراغ برق، پشت بام ھا و آنتن ھا وارد خانه می شوند، یک گياه سرزنده گلدانی را در لبه پنجره بگذارید تا آنھا را رفع کند. از نقطه نظر فنگ شویی، پنجره ای که رو به بيرون باز می شود، بھتر از پنجره ای است که جلوی ورود ھوا را می گيرد، ھمچنين دو پنجره باز، بھتر از یک پنجره باز است؛ چون باعث تھویه ھوا می شود. نکته مھمی که باید در این جا اشاره کرد، این است که باید ھر چه سریع تر و زودتر، شيشه ھای شکسته و ترک خورده پنجره ھا را عوض کنيد؛ چرا که موجب خستگی چشم، سردرد و مشکلات سلامتی می شوند. پرده ھای جذاب و قاب پنجره ای که گل و گياه زیبا در آن باشد، به تلطيف اثرات ناشی از گوشه ھای تيز پشت بام ھا، آنتن ھا، بشقاب ھای ماھواره و تيرھای چراغ برق و دور کردن چشم انداز ناخوشایند پنجره کمک می کند.

تحریریه دکوبوم

منبع: کتاب کوچک فنگ شویی 

هیچ نظر

نظر خود را به اشتراک بگذارید

10 بازدید