پنجره ای رویایی در دکوراسیون داخلی منزل شما

فنگ شویی در مورد چشم انداز پنجره ھا چه می گوید؟

یک چشم انداز خوب، نه تنھا ارزش خانه را با می برد، بلکه انرژی مثبت را برای ورود به منزل ایجاد می کند، با این وجود اگر منزل شما چشم انداز خوبی ندارد، راه کارھای زیادی برای کمک به شما وجود دارد. پنجره ھا به عنوان چشمان خانه در نظر گرفته می شوند. اصل فنگ شویی می گوید که یک پنجره باید به بھبود چشم انداز خانه کمک کند. شما می توانید با خرید یک کیت شیشه ھای رنگی، چشم انداز شخصی خود را خلق کنید. چشم انداز ساختمان ھای زشت یا یک باغ در ھم ریخته، می تواند باعث غم شود. بنابراین برای خنثی کردن این اثر، باید به پنجره ھا و محیط اطراف آنھا توجه زیادی کنید. با استفاده از پرده ھای جذابی که چندان ھم گران نباشند و کمی خلاقیت، می توانید تاثیر فوق العاده ای بیافرینید. پرده ھا و رنگ آنھا می توانند توجه را از چشم انداز بیرون به سمت خود جلب کنند. سنت چینی می گوید که پنجره ھای شما احتیاج به رنگ ھای تیره دارند، گرچه ممکن است باعث بروز مشکلات روحی برای خانم ھای خانه شود، از سویی دیگر پنجره ھای جنوبی نیاز به چندین آویز دارند، در غیر این صورت مشاجرات خانوادگی جزیی از ویژگی ھای خانه می شود، زیرا جنوب تحت نفوذ عنصر آتش است و اگر مقدار زیادی عنصر آتش از طریق پنجره وارد اتاق شود، می تواند اشیا را گرم تر کند. به یاد داشته باشید که پرده ھای توری، کرکره و دیگر اشکال پوشش پنجره، ضروری ھستند؛ چرا که به طور اطمینان شما دوست ندارید غریبه ھا از زندگی خصوصی شما مطلع شوند. از دیگر مواردی که باید به آن اشاره کرد، این است که باید مراقب پشت دری ھای کرکره ای بود، زیرا این احتمال وجود دارد که چوب ھای کرکره، تیرھای مخفی مضر تولید کند. اگر متوجه شدید که تیرھای مخفی از طریق پنجره ھا، چشم انداز گوشه ھا، تیرھای چراغ برق، پشت بام ھا و آنتن ھا وارد خانه می شوند، یک گیاه سرزنده گلدانی را در لبه پنجره بگذارید تا آنھا را رفع کند. از نقطه نظر فنگ شویی، پنجره ای که رو به بیرون باز می شود، بھتر از پنجره ای است که جلوی ورود ھوا را می گیرد، ھمچنین دو پنجره باز، بھتر از یک پنجره باز است؛ چون باعث تھویه ھوا می شود. نکته مھمی که باید در این جا اشاره کرد، این است که باید ھر چه سریع تر و زودتر، شیشه ھای شکسته و ترک خورده پنجره ھا را عوض کنید؛ چرا که موجب خستگی چشم، سردرد و مشکلات سلامتی می شوند. پرده ھای جذاب و قاب پنجره ای که گل و گیاه زیبا در آن باشد، به تلطیف اثرات ناشی از گوشه ھای تیز پشت بام ھا، آنتن ھا، بشقاب ھای ماھواره و تیرھای چراغ برق و دور کردن چشم انداز ناخوشایند پنجره کمک می کند.

تحریریه دکوبوم

منبع: کتاب کوچک فنگ شویی 

هیچ نظرات

  نظر خود را به اشتراک بگذارید

  1736 بازدید

  آخرین اخبار دکوراسیون

   ویدیو های دکوراسیون داخلی

    دکوراسیون آشپزخانه

     چیدمان و دکوراسیون پذیرایی

      خلاقیت در طراحی و دکوراسیون

       کانال دکوراسیون کانال تلگرام دکوبوم