تاثیر تیپ های شخصیتی انیاگرام ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب مبلمان، رنگ و دکوراسیون ﻣﻨﺰل

تیپ شخصیتی ما چگونه بر انتخاب های دکوراسیونی ما اثر دارند؟ 

چیدمان دکوراسیون منزل، خرید و انتخاب سبک از موارد چالش برانگیز برای هر فرد محسوب می شود زیرا عوامل شکل دهنده فضا از مبلمان گرفته تا رنگ و طرح ها و نوع چیدمان دارای طیف وسیعی می باشد و انتخاب های بیشماری را در دسترس مخاطبین قرار می دهد از این رو یافتن راهی برای انتخاب از میان هزاران گزینه کمی دشوار و گاهی بدون اطلاعات در این زمینه کاری غیر ممکن به نظر می رسد.

طبق پژوهش های انجام شده به اثبات رسیده که انتخاب های دکوراسیونی  براساسﺗﻴﭗ ﻫﺎی ﺷﺨﺼیتی و  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎمی وﻳﮋگی ﻫﺎی رﻓﺘﺎری و ﺗﺎﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮی از ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻳﻦ ﺗﻴﭗ ﻫﺎ ﺑﺮ روی روان اﻓﺮاد و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺗﺎﺛﻴﺮ رواﻧﺸﻨﺎسی ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ، ﻧﻮر، ﺑﺎﻓﺖ، ﺷﻜﻞ و ﺣﺠﻢ ﻓﻀﺎﻫﺎی داخلی ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻓﺮد ﺑﺮای ﺳﻜﻮﻧﺖ و ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ متفاوت ﻣﻲ باشد.

 نظریه انیاگرام در ابتدا توسط جورجیوف دانشمند و عارف بزرگ روسی مطرح شد و بعدها توسط روانشناسان وارد حیطه روانشناسی گردید و اکنون جایگاه ویژه‌ای در جهان پیدا کرده‌است در واقع ترکیبی از عرفان شرقی و روانشناسی مدرن است هنوز در ایران چندان شناخته شده نیست.

هدف جورجیوف از تحقیق در این زمینه شناخت ابعاد شخصیت انسان و ارایه راهکار برای رشد و خود آگاهی بیشتر انسان بوده‌ است.طبق این نظریه انسان‌ها به نه تیپ شخصیتی تقسیم می‌شوند که هر تیپ دارای نقاط قوت و ضعف خاص خود می‌باشد. در ادامه با انتخاب های دکوراسیونی که بر اساس  این ۹ تیپ شخصیتی شکل گرفته اند با دکوبوم همراه باشید….

ﺗﻴﭗ شخصیتیﻛﻤﺎﻟﮕﺮا :

 اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮدن در ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻧﺎﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮدن ﺧﻮد ﺳﺮ ﺧﻮرده اﻧﺪ. اﻳﺪه آﻟﻴﺴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻳﻦ اﺷﺨﺎص ممکن است اﻳﺮادﮔﻴﺮ و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﻌﻤﻮﻻ دارای اﺿﻄﺮاب باشند و زﻣﻴﻨﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ وﺳﻮاسی در آﻧﺎن زﻳﺎد اﺳﺖ سلیقه این افراد ممکن است در دکوراسیون  به انتخاب نور های ﻋﻤﻴﻖ و ﺑﺎﻻ،  رنگ های تیره و سیاه  با فرم های ﺳﺎده و اﻗﻠﻴﺪسی و انتخاب فضاهایی ﻋﻤﻮمی و ﻧﺎﻣﺤﺼﻮر، اشکال  و احجام ﻣﺮﺑﻊ-داﻳﺮه و ﻣﻜﻌﺐ منتهی می شود.

ﺗﻴﭗ شخصیتی ﻣﻬﺮﻃﻠﺐ :

اﻳﻦ اﻓﺮاد داﺋﻢ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ دﻳﮕﺮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ آب و آﺗﺶ می زﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ و ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ  ﻗﺎدر ﺑﻪ “ﻧﻪ” ﮔﻔﺘﻦ، ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﭼﻮن از ﻃﺮد ﺷﺪن واﻫﻤﻪ دارﻧﺪ.اﻓﺮادی واﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ دﻳﮕﺮاﻧﻨﺪ.ﺣﺮﻣﺖ ذات ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ دارﻧﺪ و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺎﻳﻴﺪ و ﺗﺤﺴﻴﻦ دﻳﮕﺮاﻧﻨﺪ این گونه تیپ شخصیتی  نور های ﻛﻢ و ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  ، رنگ های آﺑﻲ,ﺳﻔﻴﺪ و فرم هایﻣﺴﻄﺢ و خطی  و در دکوراسیون اشکال و احجام کروی را بیشتر می پسندند.

ﺗﻴﭗ  شخصیتی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﮕﺮا :

 اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳﺨﺖ ﻛﺎر ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و ﺟﻮﻳﺎی ﻧﺎم و ﻣﻘﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ.اﻓﺮادی ﭘﺮ ﻛﺎر و رﻗﺎﺑﺖ ﺟﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺮدن دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ اﻗﺪامی ﻛﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ می زﻧﻨﺪ این گروه نورهای محیطی و ﻋﻤﻮمی و رنگ های ﻗﺮﻣﺰ ,ﻗﻬﻮه ای با المان های پویا یا خطوط ﻛﺞ و ﻛﻮﻟﻪ  و اﺣﺠﺎم ﻓﻀﺎیی را بیشتر می پسندند.

 ﺗﻴﭗ شخصیتی رﻣﺎﻧﺘﻴﻚ ﻣﺤﺰون ﻳﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ :

اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﺴﻴﺎر اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ و زود رﻧﺞ ﻫﺴﺘﻨﺪﺧﻮد را ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت دﻳﮕﺮان درﮔﻴﺮ می ﻛﻨﻨﺪ و ﭼﻮن از ﺗﺨﻴﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪی ﺑﺮﺧﻮردارﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ دﭼﺎر ﻫﻤﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت می ﺷﻮﻧﺪ.اﻓﺴﺮدگی و ﻧﻮﺳﺎن ﺧﻠﻖ در اﻳﻦ اﻓﺮاد زﻳﺎد ﻣﺸﺎﻫﺪه میﺷﻮد ازﻛﺎرﻫﺎی ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺧﺴﺘﻪ می ﺷﻮﻧﺪ  این گروه نورهای ﻣﻮضعی و ﻛﻢ و تناژهای رنگی  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی,ﺳﻔﻴﺪ ,ﺑﻨﻔﺶ و فرم های ﭘﻮﻳﺎ و اﻗﻠﻴﺪسی  و اﺷﻜﺎل ﭼﻬﺎرﮔﻮش و احجامی چون ﻣﻨﺸﻮر و ﻫﺮم را بیشتر می پسندند.

تیپ شخصیتی متفکر:

اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﺴﻴﺎر در ﺧﻮد ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﻳﺎ دروﻧﮕﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺑﻮدن در ﺟﻤﻊ ﻟﺬت نمی ﺑﺮﻧﺪ و اﺟﺘﻤﺎع ﮔﺮﻳﺰﻧﺪ. ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺑﺮاز اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻤﺎﻳﻞ کمی ﺑﺮای ازدواج دارﻧﺪ.در ﻛﻼس ﻣﻌﻤﻮﻻ در ردﻳﻒ آﺧﺮ ﻣﻲ ﻧﺸﻴﻨﻨﺪﺗﺎ ﻫﻤﻪ را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ولی دﻳﮕﺮان او را ﻧﺒﻴﻨﻨﺪ.دوﺳﺖ دارﻧﺪ دﻳﺪه ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﻧﺎﻣﺮئی ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﻮاره اﺣﺴﺎس را ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ.اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪن و ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪو ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺳﺮ در ﺑﻴﺎورﻧﺪ این دسته از افراد با این تیپ شخصیتی نورهای محیطی و ﻛﻢ  رنگ های آبی,ﺑﻨﻔﺶ و فرم های خطی و ﻣﺴﻄﺢ  همینطور اﺷﻜﺎل ﭼﻬﺎرﮔﻮش ﻣﻨﻈﻢ  و احجامی مانند اﺳﺘﻮاﻧﻪ و ﻣﻜﻌﺐ را بیشتر انتخاب می کنند.

تیپ شخصیتی وﻓﺎﺧﻮ، وﻓﺎﺟﻮ -ﺷﻜﺎک :

اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺳﻮء ﻇﻦ دارﻧﺪ اﻓﺮادی ﻣﺤﺘﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ میﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ در ذﻫﻦ دﻳﮕﺮان راﺟﻊ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭼﻪ می ﮔﺬرد.ﻧﮕﺮان ﺧﻴﺎﻧﺖ و ﺑﻲ وﻓﺎﻳی دﻳﮕﺮاﻧﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺿﻄﺮاب دارﻧﺪ و دوﺳﺖ دارﻧﺪ وﻇﻴﻔﻪ آﻧﻬﺎ در ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ این گروه  نورهای ﻣﺼﻨﻮعی ﻳﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪی رنگ های زرد,ﻧﺎرنجی و فرم های  ﻓﻀﺎیی و ﭘﻴﭽﻴﺪه همینطور اﺷﻜﺎل ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ  و اﺣﺠﺎم ﻏﻴﺮاﻗﻠﻴﺪسی و ﭘﻴﭽﻴﺪه  را بیشتر می پسندند و برای دکوراسیون داخلی فضا انتخاب می کنند.

تیپ شخصیتی ﺧﻮش ﺑﻴﻦ :

اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻟﺬت ﺟﻮیی ﺑﻮده و ﺑﺮوﻧﮕﺮا ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻴﭗ ﻫﺴﺘﻨﺪ.این افراد معتقدند زﻧﺪگی یعنی ﻟﺬت ﺑﺮدن و دوری از درد .اﻓﺮادی اﺟﺘﻤﺎعی و رﻓﻴﻖ ﺑﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻤﻪ ﻓﻦ ﺣﺮﻳﻔﻨﺪ و در ﭼﻨﺪ ﭼﻴﺰ ﺗﺒﺤﺮ دارﻧﺪ و ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮش ﺑﻴﻨﻨﺪ .ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﻳﮕﺮان اﻣﻴﺪ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ این افراد نورهای زﻳﺎد و ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻ  و دکوراسیونی با رنگ های ﻗﺮﻣﺰ,زرد  و فرم هایی ﭘﻮﻳﺎ  و اﺷﻜﺎل ﺳﻪ ﮔﻮش و احجامی مانند ﻫﺮم یا  اﺳﺘﻮاﻧﻪ را در دکوراسیون بیشتر انتخاب می کنند.

ﺗﻴﭗ شخصیتی ﻗﺪرت ﻃﻠﺐ :

اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻗﺪرت و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ دﻳﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﻣﺪﻳﺮ و رﻫﺒﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و دﺳﺘﻮر ﺑﺪﻫﻨﺪﺑﺴﻴﺎر ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﻣﺮاﻧﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان رﻓﺘﺎر ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ.ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮر ﺑﻮدن دارﻧﺪ  در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از زﻳﺮ دﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮط ﻛﻪ آن اﻓﺮاد ﻣﻄﻴﻊ اواﻣﺮ باشند افراد قدرت طلب در دکوراسیون ﻧﻮرهای زﻳﺎد ﺗﺰیینی ، رنگ های ﺳﻴﺎه, ﻗﺮﻣﺰ و فرم های ﭘﻮﻳﺎ و اﻗﻠﻴﺪسی و به انتخاب احجامی چون ﻣﺜﻠﺚ و ﻫﺮم  بیشتر تمایل دارند.

ﺗﻴﭗ شخصیتی ﺻﻠﺢ ﻃﻠﺐ و ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ :

 اﻳﻦ اﻓﺮاد دﻧﺒﺎل آراﻣﺶ و ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ ﺑﺎ دﻳﮕﺮاﻧﻨﺪ.ﻫﻤﻮاره ﻣﻴﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻴﻦ دﻳﮕﺮان ﻣﻴﺎنجی ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ آشتی ﺑﺮ ﻗﺮار ﻛﻨﻨﺪ.اﻓﺮادی اﻧﻄﺒﺎق ﭘﺬﻳﺮ و ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ.از درﮔﻴﺮی و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺮﻫﻴﺰ می ﻛﻨﻨﺪ و ﺣﺘﻲ ﺷﺎﻳﺪ از آن می ﺗﺮﺳﻨﺪ.ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺗﻨﺒﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻳﻬﺎ ﻣﺸﻜﻞ دارﻧﺪ و آﺧﺮﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ را درﺳﺖ نمی ﮔﻴﺮﻧﺪ.  این گروه نورهای ﻃﺒﻴعی و ﻣﻌﻤﻮلی، تنالیته های رنگی ﺻﻮرتی,آبی و فرم های خطی و اﻗﻠﻴﺪسی  و احجام اﺳﺘﻮاﻧﻪ و اﺷﻜﺎل ﻛﺮوی را بیشتر انتخاب می کنند.

تحریریه دکوبوم

منبع: مهدی حمزه نژاد و فرزانه مرادزاده،برگرفته از مقاله سومین کنفرانس بین المللی عمران 

امتیاز دهید post

هیچ نظرات

  نظر خود را به اشتراک بگذارید

  4325 بازدید

  آخرین اخبار دکوراسیون

   ویدیو های دکوراسیون داخلی

    دکوراسیون آشپزخانه

     چیدمان و دکوراسیون پذیرایی

      خلاقیت در طراحی و دکوراسیون

       کانال دکوراسیون کانال تلگرام دکوبوم