صفحات دیگه 4 نکته تاثیر گذار در نورپردازی خانه – دکوراسیون داخلی دکوبوم

۴ نکته تاثیر گذار در نورپردازی خانه

۱: اگر خانه ای دارﯾد که به سبک سنتی و کلاسيک است، بھتر است از

لوستر استفاده کنيد. اگر فضای پذﯾرایی و اتاق نشيمن کوچک است، بھتر

است که از لوسترھای کوچک استفاده کنيد و بالعکس در فضاھای بزرگ از

لوسترھای بزرگ. به طور معمول، لوسترھایی که برای سبک ھای کلاسيک

و سنتی طراحی می شوند، از برنج ﯾا برنز ساخته شده اند. می توانيد از انواع

لوسترھای به رنگ سرب ھم استفاده کنيد، چرا که اﯾن رنگ  با اﯾن سبک

ھماھنگی دارد و می  توان گفت که تاکيدی دوچندان بر اﯾن سبک دارد. اغلب

در اﯾن سبک از نورپردازی لامپ ھای لوستر نماﯾان نمی شود و در بيشتر

مواقع دارای حباب ھایی که روی لامپ ھا قرار می گيرند، ھستند.

۲: اگر خانه ای به سبک وﯾکتورﯾن دارﯾد (مبلمان اواسط قرن نوزدھم تا اواخر قرن بيستم) که تحت تاثير سه عامل احيای سبک ھای گذشته، واکنش به عصر ماشينی و نوآوری در مواد و مصالح و فنون شکل گرفته است، بھتر است لوستری را انتخاب کنيد که دارای شيشه ھای منشور و ﯾا کرﯾستال باشد. اغلب لوسترھاﯾی که برای سبک وﯾکتورﯾن طراحی می شوند، پایه و حباب ھاﯾی دارند که به نقوش گل آراسته ھستند. از دﯾگر گزﯾنه ھایی که می توانيد برای اﯾن سبک از خانه ھا انتخاب کنيد، لوسترھایی است که جنس بلور دارند.

۳: در فضاھای داخلی مينی ماليستی (ساده و کوچک) از اﯾده ھای ساده کمک بگيرﯾد. نورپردازی ھای ساده و بی پيرایه برای خانه ھای کوچک و ساده می تواند از بھترﯾن گزﯾنه ھای انتخابی شما باشد. استفاده از منابع نورانی در تورفتگی ھای سقف و ﯾا فضای مابين سقف کاذب با دﯾوار و نيز استفاده از چراغ ھای متعدد و کوچک بر دﯾوار ﯾا سقف در طول ﯾک مسير، بسيار مفيد و مناسب است. در فضاھای مينی ماليستی و ﯾا بسيار ساده، استفاده از چراغ  ھای خيلی ساده از جنس سراميک ﯾا چوب توصيه می شود.

۴: در فضاھای مدرن و مجھز، به طور شخصی از چراغ ھای دست ساز استفاده کنيد. بھتر است اﯾن چراغ ھا کاربردی باشند تا تزئينی. استفاده از چراغ ھای توکار برای سقف بسيار مناسب است. انواع چراغ ھای رﯾلی که بين سقف کاذب و دﯾوار تعبيه می شوند برای اﯾن سبک از خانه ھا توصيه می شود. بھتر است برای لامپ ھای ھالوژنی که در دﯾوار و سقف تعبيه می شوند، کليد دﯾمر بگذارﯾد تا نور ھالوژن ھا قابل تنظيم باشد.

نورپردازی خانه

نورپردازی خانه

نورپردازی خانه

نورپردازی خانه

نورپردازی خانه

نورپردازی خانه

نورپردازی خانه

نورپردازی خانه

نورپردازی خانه

نورپردازی خانه

نورپردازی خانه

نورپردازی خانه

نورپردازی خانه

نورپردازی خانه

تحریریه دکوبوم

منبع: decoboom

هیچ نظر

نظر خود را به اشتراک بگذارید

1 بازدید